IMac Bondi blue Plastikkoffer

IMac Bondi blue Plastikkoffer
IMac Bondi blue Plastikkoffer
IMac Bondi blue Plastikkoffer
IMac Bondi blue Plastikkoffer
IMac Bondi blue Plastikkoffer Apple, ca. 40x29x10 , 1998